Alkukartoituskysely opintojen ensimmäistä HOKS -keskustelua varten.

Opiskelija täyttää kyselyn ennen tuloaan HOKS -keskusteluun. Lomakkeessa olevat kysymykset liittyvät motivaation eri osa-alueisiin, joita ovat yksilön arvot, minäkuva, ajattelu, tunteet, kehollisuus ja sosiaalisuus.

Kyselyllä kartoitetaan opiskelijan lähtökohtia opintojensa alussa: mitä opiskelija ajattelee itsestään yleisesti ja opiskelijana. Minkälaiset asiat opiskelija kokee helppoina ja missä taas itse kokee tarvitsevansa apua. Minkälaisia kokemuksia opiskelijalla on aiemmista opinnoista ja miten opiskelija kokee oppivansa parhaiten. Kyselyllä parhaimmillaan saadaan tietoa tuen tarpeista hyvin varhaisessa vaiheessa opintoja.

Jatkavan opiskelijan kysely opintojen toisen vuoden HOKS -keskustelua varten. Kyselyn voi toteuttaa myös muussa kohtaa.

Opiskelija täyttää kyselyn ennen tuloaan HOKS -keskusteluun. Kyselyn tarkoituksena on, että opiskelija pohtii omien opintojensa etenmistä ja opinnoista suoriutumista. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijan ajatuksia siitä, miten omat opinnot sujuvat ja mihin opintojen edetessä oipskelija on alkanut kokea tarvitsevansa apua ja tukea. Opiskelija pohtii omia voimavarojaan ja tukiverkostoaan.

Viimeisen opintovuoden opiskelijan kysely opinnoissaan loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle.

Opiskelija täyttää kyselyn ennen tuloaan HOKS -keskusteluun. Kyselyn tarkoituksena on tukea opiskelijan opiskelu- ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja kiinnittämällä hänen huomionsa kysymysten kautta niihin. Lisäksi tavoitteena on suunnata opiskelijan ajatuksia kohti tulevaa uraa.

Strukturoitu visuaalinen tuki ja visuaalinen opintojen suorittamisen tuki opiskelijalle, jolla on hahmottamisen, ajankäytön ja oppimisen haasteita opiskelutehtäviin ja opiskeluprosessiin liittyen. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kokonaisuuksia ja osia, joista tämä kokonaisuus rakentuu.

Motivaatiokuvat osana opiskelijan ohjausta. Kuvat kytekytyvät osaksi teoriaosuudessa esitettyyn ”Opiskelijan tarpeiden kolmioon”.  Kuvia voidaan käyttää myös erillisenä materiaalina, kun keskustellaan yksin tai ryhmässä opiskelumotivaatiosta, jaksamisesta, palautumisesta ja niihin kytkeytyvistä asioista. Tavoitteena on tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tehdä vaikkapa suunnitelmia ja sopimuksia omaan ja ryhmän tilanteeseen liittyen.