Projektioppiminen

Projektioppiminen vahvistaa ryhmän toimimista yhdessä ja kehittää ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. Projektit ovat hyvä keino ryhmäyttämiseen, koska oppiminen tapahtuu niissä yhdessä toisten kanssa saman tavoitteen tai tehtävän ratkaisemiseksi sovitun työsuunnitelman mukaisesti. Projektit toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien sekä mahdollisesti jonkin koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Tästä löydät esimerkkejä opiskelijoiden yhdessä toteuttamista projekteista.

 

Projekti kouluterveyskyselyn tulosten esittelystä vanhemmille

Ammattistartin ryhmä toteutti yhteisenä projektina kouluterveyskyselyn tulosten esittelyn elämyksellisesti oppilaitoksen vanhempainillassa. Kyselyn keskeisten tulosten ympärille rakennettiin teemahuoneet, joissa tulokset vanhempainillassa esiteltiin. Teemahuoneita olivat mm. luokkahuone, jossa oli esillä koulunkäyntiin liittyviä tuloksia (läksyjen lukemiseen käytetty aika, poissaolot jne.), nuoren huone (vapaa-aika, nukkuminen, päihteidenkäyttö) ja koti (ruokailu, yhteinen aika) sekä opettajien huone. Vanhempainillassa oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja projektia toteuttavat ammattistartin opiskelijat olivat teemahuoneissa keskustelemassa kouluterveyskyselyn tuloksista vanhempien kanssa.

Projekti oli osa ammattistartin opetussuunnitelman yhteiskuntatiedon ja kädentaidot ja kestävä kehitys -oppisisältöjä. Toteutus oli ideoinnista loppuun saakka nuorten käsialaa. Yhteinen palautekeskustelu nosti esille kaikkien ryhmäläisten työpanoksen merkityksen, ryhmätyön haasteet ja palkitsevuuden. Kokemus oli myönteinen ja opiskelijat kokivat olevansa aidosti hyödyksi. Se opetti opiskelijoille projektin eri vaiheet alun suunnittelusta lopputuloksen arviointiin. Osallistujat saivat tekemästään projektista työtodistuksen ja paljon positiivista palautetta tilaisuuteen osallistuneilta vanhemmilta.

Lataa powerpoint »

 

Toimintaviikko, jossa aiheena ympäristö

Jotta oppilaitokseen saataisiin rakennettua tiiviimpää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden kulttuuria ja sitä kautta parannettua yhteisön jäsenten hyvinvointia ja motivaatiota, suunniteltiin ja toteutettiin koko oppilaitoksessa yhteisten teemojen mukaisia toimintapäiviä. Ideoita toteutukseen saatiin kansainvälisiltä kumppaneilta Englannista ja Hollannista. Toimintapäivät suunniteltiin työryhmissä, joiden jäsenet olivat valitun teeman osaajia organisaatiossa. Päivien toteutus tapahtui yhteistyössä paikallisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden ja yhdistysten kanssa.

Toimintapäivät aloitettiin järjestämällä ympäristöviikko keväällä 2013. Tavoitteena oli perehdyttää opiskelijoita ympäristöasioihin ja oman alansa kestävään kehityksen ja ympäristöystävälliseen ajatteluun. Lisäksi tavoitteena oli saada opiskelijat miettimään, miten he itse voivat toimia kestävää kehitystä edesauttavalla tavalla koulussa, kotona ja työpaikoilla. Tapahtumaan osallistui oppilaitoksen opiskelijat, koko henkilökunta ja työelämän edustajia.

Opiskelijaryhmien vastuulla oli mm. valmistella tapahtumaan alakohtaisia ympäristöpisteitä, joihin muut opiskelijat tutustuivat sekä koostaa yhteistä aihetta käsittelevää opetusmateriaalia kaikille koulutusaloille. Yhtenä päivänä ympäristöviikolla järjestettiin koululla ympäristöalan innovaatioita, työelämän tulevaisuutta ja työllistymismahdollisuuksia ympäristöasioiden näkökulmasta käsittelevä luentotilaisuus, jossa puhujina olivat yritysten edustajat Sybimarilta ja Lassila & Tikanojalta.

Lataa aikataulu »

 

Päihdekasvatusprojekti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa

Ammattistarttiopiskelijoiden ryhmä toteutti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa päihdekasvatusaiheisen projektin keväällä 2012. Idea projektiin saatiin Englannista, jossa nuoria on aktivoitu itsenäiseen toimintaan erilaisin yhteisöprojektein. Luontevaksi yhteistyökumppaniksi valittiin Punainen Risti, jonka kanssa yhteistyötä oli tehty myös aiemmin.

Projektin aiheeksi valittiin päihdekasvatus, joka on aiheena nuorille aina ajankohtainen. Punaisen Ristin toimijat johdattelivat nuoret aiheeseen käyttämällä toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla nuoret miettivät mm. mitä päihteet ovat, miksi niitä käytetään ja mitä vaihtoehtoja päihteiden käytölle olisi. Nuorten tehtävänä oli myös miettiä, miten päihdekasvatusta tulisi toteuttaa heidän ikätovereilleen. Sen pohjalta nuoret suunnittelivat ja toteuttivat toiminnallisen päihdekasvatusradan rinnakkaisryhmälle Punaisen Ristin toimijoiden tukemana. Radan varrella oli esillä sekä tietoa päihteistä että kysymyksiä niihin liittyen. Opiskelijat myös huolehtivat päihdekasvatusradan käytännön toteutuksesta toisen opiskelijaryhmän tullessa rataa suorittamaan.

Projektin lopuksi toteutettiin Punainen Ristin vetämä projektin arviointitilaisuus sekä päihdekasvatusradan järjestäneelle että siihen osallistuneelle ryhmälle. Tilaisuuden tarkoituksena oli tehdä yhteenveto projektin onnistumisesta, päihdekasvatuksen tärkeydestä sekä herätellä mietteitä nuoren omassa suhtautumisessa päihteisiin.

Lataa lomake »

 

Mäkiautoprojekti

Turun ammatti-instituutin kone- ja metallialan ensimmäisen vuoden opiskelijat rakentavat vuosittain mäkiautot, jotka kisaavat keväällä ns. AmisAjoissa. Luokkien tehtävänä on itse yhteistyössä suunnitella ja toteuttaa mäkiauto, jota sitten testataan varsinaisissa kisoissa. Mäkiautoa rakennetaan lukuvuoden aikana ja jokainen luokan jäsen pääsee osallistumaan projektiin.

Projekti huipentuu AmisAjoihin, joissa luokat pääsevät esittelemään autojaan sekä kisaamaan. Sekä nopeudella että muotoilulla on merkitystä kisassa. Paikalle kutsuttaan yläkoululaisia ihastelemaan opiskelijoiden kätten tuotoksia ja samalla on tarkoitus tehdä koulutusalaa tunnetuksi heille.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä alan yritysten ja muiden yhteistyötahojen, kuten Metalliliiton ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Virkavaltaakin saapuu välillä paikalle, sillä poliisit osallistuivat kisaan omalla mäkiautollaan vuonna 2013.

Lataa päivän ohjelma »

 

Projekti ryhmäyttämisen tukena

Ryhmäyttämisen ei pitäisi jäädä pelkästään parin ensimmäisen päivän tai ensimmäisen viikon suunnitelluksi toiminnaksi. Sen pitää olla pitkäaikaisempaa, sillä ryhmän kokoonpano monesti muuttuu useiden viikkojen aikana, ja erityisesti ryhmän sisäinen toiminta muokkautuu jatkuvasti. Tässä pitempiaikaisessa ryhmäyttämisessä on hyödynnetty projektioppimisen mallia. Ryhmänohjaaja toimii ryhmän ohjaajana ja on alussa tiiviisti ohjaamassa ryhmää tiettyjen askelien mukaan. Ryhmä kuitenkin kantaa vastuun projektistaan ja toimii hyvinkin itsenäisesti roolituksen ja vastuiden jakamisen jälkeen.

Suunnitelmassa ryhmä ideoi ja valitsee itselleen sopivan projektin, oli se mikä tahansa. Ohjaajan keskeisenä ajatuksena on muistaa, että tässäkin projektissa tärkeintä on prosessi, ei lopputulos, vaikka hyvä tulos varmasti tuo lisätyytyväisyyttä. Projektioppimisen malli sopii ryhmäyttämiseen hyvin, sillä siinä kaikki opiskelijat osallistuvat ideointiin, suunnitteluun ja itse projektin toteuttamiseen. Työtehtävät ja vastuut jaetaan vasta, kun suunnitelmat ovat erittäin valmiit.

Lataa ohjeistusmateriaali »


 Tutorkoulutus

Opiskelijatutor on uusille opiskelijoille tärkeä henkilö, jolta saa tukea ja vinkkejä opiskelijan näkökulmasta opintoihin. Tutor opastaa, ohjaa, tukee ja auttaa uutta opiskelijaa uudessa elämänvaiheessa. Jotta opiskelija voi toimia tutorina, hänen täytyy osallistua tutoreiden koulutukseen. Tutorkoulutukseen ja tutorina toimimisesta saa usein suorituksia tutkintoonsa.

  • Tutortoiminnan vuosikello
  • Tutorkoulutuksen ohjelma
  • Livian tutor-toiminnan esittely
  • Todistus tutorkoulutuksesta
  • Opiskelijatutorin päiväkirja

Lataa materiaalipaketti »